«Погоджено»                                                                     «Затверджено»
Відділ освіти                                                                      Рішенням Лиманської міської ради
Лиманської міської ради                                                22.09.2016р.№7/14-692
Начальник відділу освіти                                                                                      Т.Ю. Каракуц

Н.В. Печатнікова

 

СТАТУТ
Лиманського ліцею Лиманської міської ради

Донецької області
(нова редакція)

м. Лиман
2016 рік

 

І. Загальні положення

 • Лиманський ліцей Лиманської міської ради Донецької області (надалі – ліцей) створений на підставі рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради (до перейменування Краснолиманської міської ради) від 27 липня 1999 року № 224, який знаходиться у комунальній формі власності.
 • Юридична адреса ліцею: 84404, Донецька область, місто Лиман, вулиця Костянтина Гасієва, будинок № 4-«А», телефон: (06261) 6-25-40, e-mail: limlicey@i.ua/
 • Ліцей є юридичною особою, має печатку, штамп установленого зразка, ідентифікаційний код – 25758838, власну атрибутику.
 • Засновником ліцею є Лиманська міська рада (до перейменування Краснолиманська міська рада) Донецької області, юридична адреса: 84406, Донецької області, місто Лиман, вулиця Незалежності, будинок № 46, ідентифікаційний номер – 04053275 .
 • Головною метою ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та надання найбільш обдарованим дітям, здібним учням оптимальних можливостей для отримання освіти, реалізації їх творчих запитів, цілеспрямована підготовка кандидатів для вступу у вищі навчальні заклади.
 • Головними завданнями ліцею є:
 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шановливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, Творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення, трудової діяльності;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей;
 • допрофільне навчання учнів 8-9 класів;
 • розвиток професійно зорієнтованої особистості, мотивованої на подальше навчання в вищих навчальних закладах;
 • педагогічна підтримка здібних та обдарованих дітей, розкриття творчого потенціалу учнів;
 • розробка та апробація інноваційних ідей та концепцій, що сприяють якісним змінам в навчальній та виховній діяльності педагогічного колективу;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
 • Ліцей в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших органів виконавчої влади, рішеннями, розпорядженнями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Концепцією профільного навчання в старшій школі, Інструкцією про організацію та діяльність ліцею, власним статутом.
 • Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.
 • Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.
 • У ліцеї на підставі рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради (до перейменування Краснолиманської міської ради) від 20 травня 2009 року № 144 «Про надання Краснолиманському ліцею статусу україномовного» та наказу відділу освіти Лиманської міської ради (до перейменування Краснолиманської міської ради) від 09 червня 2009 року № 286 визначена українська мова навчання, запроваджено поглиблене вивчення математики, або інших предметів в 8-9 класах (1-2 курси), фізико-математичний профіль навчання в 10-11 класах (3-4 курси). За бажанням учнів та їх батьків, тенденціями розвитку регіону, суспільства та держави можуть вводитись інші профілі.
 • Ліцей має право:
 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з відділом освіти Лиманської міської ради;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, авторські програми, навчальні посібники;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • отримувати матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб у відповідності до діючого законодавства України.
 • Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації здійснюються центральною міською лікарнею у місті Лиман або відділовою лікарнею на станції Лиман.
 • Взаємовідносини ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.
 1. Організація навчально-виховного процесу
 • Ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного і річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи ліцею, визначаються перспективи його розвитку. План роботи розглядається на засіданні педагогічної ради, затверджується радою ліцею спільно з адміністрацією ліцею.
 • Основним документом, що регламентує навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілей навчання. Робочий план включає розрахунок годин на тиждень по предметах навчання, пояснювальну записку, розглядається на педагогічній раді, погоджується радою ліцею і затверджується відділом освіти Лиманської міської ради. До робочого навчального плану додаються розклад уроків і режим роботи (щоденний, річний).
 • Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники ліцею самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають відповідний гриф, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

Авторські навчальні програми та посібники, що розроблені педагогічними працівниками ліцею для використання під час вивчення варіативної складової навчального плану, можуть використовуватися після затвердження Міністерством освіти і науки України.

 • Ліцей здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання .

При необхідності надається право і створюються умови для індивідуального навчання відповідно до чинного законодавства.

 • Ліцей – навчальний заклад III ступеня з профільним навчанням (може надавати освітні послуги II ступеня, починаючи з 8 класу) відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад та інших нормативно-правових актів України.
 • Зарахування до ліцею здійснюється на конкурсній основі відповідно до «Положення про конкурсний набір до ліцею».

Директор ліцею зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з «Положенням про конкурсний набір до ліцею», статутом ліцею, умовами «Правил внутрішнього розпорядку» та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу ліцею.

Зарахування учнів до ліцею здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора.

Для зарахування учня до ліцею батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу, до 10 класу – документ про відповідний рівень освіти.

Правила прийому схвалюються радою ліцею та затверджуються директором за погодженням з відділом освіти. У разі потреби учень може перейти протягом будь – якого року навчання до іншого навчального закладу.

Переведення учнів ліцею до наступного класу здійснюється відповідно до

«Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти».

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до ліцею заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до ліцею заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

Учні ліцею, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора можуть відраховуватися із ліцею.

За рішенням педагогічної ради ліцею, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення вимог статуту, а саме:

 • за систематичну неуспішність;
 • за недисциплінованість:
 • самовільне залишення ліцею;
 • вживання спиртних напоїв або їх збереження;
 • крадіжку державного або особистого майна;
 • зберігання та вживання наркотичних речовин;
 • приниження людської гідності товаришів;
 • свідоме псування державного майна, допускається відрахування учнів із ліцею та переведення їх до закладу за місцем проживання.

Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути проінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється відділ освіти Лиманської міської ради. За сприяння відділу освіти Лиманської міської ради такі учні переводяться до іншого навчального закладу. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради ліцею щодо відрахування дитини з ліцею до відділу освіти Лиманської міської ради.

Рішення про відрахування із ліцею дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відділу освіти Лиманської міської ради такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

 • За ліцеєм територія обслуговування не закріплюється.
 • Наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні профільних та інших навчальних предметів у ліцеї визначаються з Порядком поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах. При цьому за рішенням засновника може встановлюватися менша наповнюваність класів, груп.

З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази заклад може організовувати навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами.

 • Структура навчального року, тижневе навантаження учнів встановлюються ліцеєм в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення ліцею для роботи у новому навчальному році.

Навчальний рік поділяється на семестри.

 • За погодженням з відділом освіти з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю ліцею щорічно встановлюється графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.
 • Тривалість уроків у ліцеї – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти та санітарно-епідеміологічної службою.
 • Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, складеним на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується з радою ліцею, з головою профспілкового комітету ліцею і затверджується директором. Тижневий режим роботи ліцею фіксується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей і обдарувань.
 • У 8-11-х класах ліцею допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини. Ліцей може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.
 • Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) — 20 хвилин.
 • Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану ліцею з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором ліцею.
 • Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
 • Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом ліцею, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
 • Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.
 • Оцінювання навчальних досягнень учнів
 • Оцінювання навчальних досягнень учнів ліцею здійснюється згідно з «Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».
 • Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, які ведуться відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.
 • Доцільність виставлення учням оцінки з поведінки, за участь у суспільно корисній, громадській діяльності та критерії виставлення такої оцінки визначаються статутом ліцею. До додатків до документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.
 • Навчання у випускних (9-х і 11-х) класах ліцею завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

 • За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 • Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І— II рівня акредитації.

 • Учням, які закінчили старшу школу 11-й клас ліцею видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно- технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

 • Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.
 • За відмінні успіхи в навчанні учні 8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники закладів III ступеня — похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями — золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється «Положенням про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» і срібну медаль «За досягнення у навчанні», «Положенням про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

 • За успіхи у навчанні (праці) для учнів ліцею встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення, що не суперечить діючому законодавству України.
 • Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей,- похвальних грамот та іншим учням ліцею похвальних листів здійснюється відділом освіти Лиманської міської ради.

 • Поведінка ліцеїстів оцінюється як «зразкова», «задовільна» і «незадовільна».

Оцінка «зразкова» виставляється ліцеїстам, які старанно навчаються і беруть активну участь у громадському житті класу та ліцею і в суспільно-корисній праці, що не заборонено законодавством України, точно виконують правила поведінки, вимоги статуту ліцею. Оцінка «зразкова» виставляється лише тим ліцеїстам, поведінка яких може служити прикладом для їх товаришів, та тощо.

Оцінка «задовільна» виставляється ліцеїстам, які беруть активну участь у суспільному житті і суспільно-корисній праці, що не заборонено законодавством України, виконують основні вимоги Правил поведінки, статуту ліцею, але допускають деякі порушення дисципліни.

Оцінка «незадовільна» виставляється ліцеїстам, які не виконують своїх обов’язків, що передбачені Правилами поведінки, статутом ліцею, і допускають грубі порушення дисципліни в ліцеї, громадських місцях і ображають старших і товаришів.

В окремих випадках оцінка «незадовільна» може бути виставлена і за здійснення ліцеїстами окремих антигромадських вчинків, грубих порушень дисципліни, які межують з надзвичайними подіями.

Семестрові та річні оцінки поведінки ліцеїстів «зразкова», «задовільна» виставляються після обговорення педагогічним колективом і затверджуються класними керівниками. Оцінка «незадовільна» виставляється за рішенням педради і оголошується наказом директора ліцею. Ліцеїсти, які отримали таку оцінку, з ліцею відраховуються.

 1. Виховний процес у ліцеї
 • Виховання учнів у ліцеї здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.
 • Цілі виховного процесу в ліцеї визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та Законах України, інших нормативно-правових актах України.
 • У ліцеї забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів ліцею до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

 • Дисципліна в ліцеї дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання умов правил внутрішнього розпорядку та вимог статуту ліцею.
 • Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.
 1. Учасники навчально – виховного процесу
 • Учасниками навчально-виховного процесу у ліцеї є: учні;

директор;педагогічні працівники; психолог, бібліотекар; інші спеціалісти, технічні працівники; батьки або особи, які їх замінюють.

 • Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, правилами внутрішнього розпорядку та статутом, колективним договором.
 • Учні мають право:
 • на вибір факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно – відновленою та лікувально-оздоровчою базою ліцею;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;

брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею;

 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально – виховного процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами, тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання та виховання.
 • Учні зобов’язані:
 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом ліцею, цим статутом;
 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників ліцею;
 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників ліцею відповідно до вимог статуту та умов правил внутрішнього розпорядку ліцею;
 • повністю використовувати час, відведений для навчання, старанно працювати над поповненням своїх знань, систематично готуватись до уроків. Не пропускати уроки, не запізнюватися на заняття. Учні, які спізнилися на уроки, реєструються черговим адміністратором або вчителем, зауваження записується у щоденник. В разі пропуску хоча б одного навчального дня, учні повинні надати довідку про причину пропусків з лікарні або письмове пояснення, підписане батьками;
 • мати при собі все необхідне для уроку: підручник, зошит, щоденник, інше шкільне приладдя;
 • під час уроку додержуватися порядку і тиші. Виходити з уроку тільки з дозволу вчителя. Надавати вчителеві щоденник для виставлення оцінки;
 • під час перерви перебувати в коридорі. В теплу і суху погоду перерви проводити на подвір’ї ліцею;
 • бути дисциплінованим, чесним і правдивим, не допускати негідних вчинків самому та утримувати від них товаришів, виявляти нетерпимість до порушників дисципліни і встановленого порядку;
 • виявляти повагу до учителів, старших, додержувати правил ввічливості, етики, з повагою ставитися до батьків, проявляти милосердя, турбуватися про молодших, виконувати вказівки та розпорядження директора ліцею, педагогічної ради, вчителів, постанови класного і ліцейського самоврядування;
 • мати охайний зовнішній вигляд, постійно бути одягненим за діловим стилем; додержувати правил особистої та громадської гігієни;
 • дбайливо ставитись до збереження державного, суспільного й особистого майна, постійно підтримувати в чистоті і порядку приміщення ліцею та його територію;
 • дорожити честю свого класу, ліцею, бути зразком високої культури, скромності і витримки, берегти честь ліцеїста, захищати свою і поважати гідність інших людей, завжди пам’ятати, що за їх поведінкою судять не лише про них, але і про весь ліцей, брати активну участь у житті ліцею, підтримувати і примножувати традиції ліцею, його авторитет, діяти на благо ліцею;
 • зміцнювати дружбу в колективі, підтримувати добрі товариські стосунки з товаришами, допомагати їм словом і ділом;
 • бути працелюбним, брати активну участь у різних видах суспільно-корисної діяльності (прибирання класних кімнат та кабінетів), що не заборонено чинним законодавством України;
 • знати і дотримуватись правил техніки безпеки, протипожежної безпеки на уроках та в позаурочний час, вуличного руху – на дорогах, піклуватись про здоров’я і безпеку свого життя і товаришів;
 • знаходячись за межами ліцею, поводитися з гідністю і честю, не допускати порушень громадського порядку і негідних вчинків.

Ліцеїстам забороняється:

 • порушувати вимоги законодавства України, встановлений в ліцеї порядок,
 • без дозволу директора ліцею бути відсутнім на уроках, на перервах виходити за територію ліцею з метою, що не пов’язана з навчальним процесом (паління, відвідування торговельних закладів, тощо),
 • вживати і приносити на територію ліцею спиртні напої,
 • вживати і зберігати тютюнові вироби та наркотичні речовини, а також запалюючі засоби, тощо,
 • користуватися мобільними телефонами під час навчально-виховного процесу,
 • висловлюватись нецензурно, вступати в суперечки зі старшими, ображати один одного як словесно, так і фізично,
 • псувати майно ліцею,
 • приносити в ліцей соняшникове насіння, горіхи, а також заборонені продукти з барвниками, консервантами, ароматизаторами.
 • За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення вимог статуту, умов правил внутрішнього розпорядку ліцею на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону:

а)        зауваження;

б)        догана;

в)        відрахування із ліцею.

 • Учні ліцею можуть залучатися за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування та різних видів суспільно-корисної праці (прибирання класних кімнат та кабінетів). Самообслуговування повинно організовуватись у відповідності з віком, статтю, фізичними особливостями та станом здоров’я дітей, базуючись на гігієнічних вимогах до охорони здоров’я. Робота із самообслуговування повинна проводитися за участю вчителів, класних керівників, тощо.
 • Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.
 • До педагогічної діяльності у ліцеї не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.
 • Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників ліцею, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами України.
 • Призначення на посаду педагогічних працівників ліцею може здійснюватися на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється ліцеєм та затверджується відділом освіти Лиманської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства України директором ліцею і затверджується відділом освіти Лиманської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

 • Педагогічні працівники мають право:
 • самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;
 • брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально – виховної роботи;
 • обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації

педагогічних працівників;

 • проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити директору ліцею і відділу освіти Лиманської міської ради пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 • на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.
 • Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність ліцею, здійснюється лише за їх згодою.

 • Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель (вихователь) — методист», «педагог — організатор — методист» та інші.

 • Педагогічні працівники зобов’язані:
 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора ліцею;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;
 • виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виконувати вимоги статуту ліцею, умови правил внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
 • готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
 • виконувати накази і розпорядження директора ліцею, відділу освіти Лиманської міської ради;
 • вести відповідну документацію.
 • Педагогічні працівники, які систематично порушують вимоги статуту, умови правил внутрішнього розпорядку ліцею, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору, або за результатами атестації не відповідають посаді, яку займають, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства України.
 • Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу, колективним договором.
 • Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатись до відділу освіти Лиманської міської ради, директора ліцею і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально- виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ліцею;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування ліцею та у відповідних державних, судових та інших правоохоронних органах.
 • Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до Законів, Прав, основних свобод Людини. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених

законодавством України, ліцей може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 • Представники громадськості мають право:
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в ліцеї;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню ліцею;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.
 • Представники громадськості зобов’язані:
 • дотримуватись вимог статуту ліцею;
 • виконувати накази та розпорядження директора ліцею, рішення органів громадського самоврядування;
 • захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;
 • пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тощо.
 1. Управління ліцеєм
 • Управління ліцеєм здійснюється відділом освіти Лиманської міської ради. Безпосереднє управління ліцеєм здійснюється його директором.
 • Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому законодавством України.
 • Директор ліцею та його заступники призначаються і звільнюються з посади відповідно до чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
 • Директор:
 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 • відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
 • в межах своєї компетенції розпоряджається в установленому порядку відповідно до діючого законодавства України майном закладу;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;
 • забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків і тощо;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

6.5 Директор ліцею є головою педагогічної ради — постійно діючого колегіального органу управління ліцеєм.

 • Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.
 • Педагогічна рада розглядає питання:
 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

планування та режиму роботи ліцею;

 • варіативної складової робочого навчального плану;
 • переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • участі в інноваційній та експериментальній діяльності ліцею, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників ліцею;
 • морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ліцею за невиконання ними своїх обов’язків;
 • педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю ліцею.
 • Вищим органом громадського самоврядування ліцею є конференція, що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників ліцею – зборами трудового колективу;

учнів 8-11-х класів (І-ІV курсів) – класними зборами;

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради ліцею, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор ліцею.

 • Конференція:
 • обирає раду ліцею, її голову, встановлює термін їх повноважень;
 • заслуховує звіт директора і голови ради ліцею;
 • розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності ліцею;
 • затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності ліцею.

У період між конференціями діє рада ліцею.

 • Метою діяльності ради є:
 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості для розвитку ліцею та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ліцеєм;
 • розширення колегіальних форм управління ліцею;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
 • Основним завданням ради є:
 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку ліцею та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного психологічного клімату в ліцеї;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив з вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив зі створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б Неухильному виконанню Положень чинного законодавства про обов’язковість загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та ліцеєм з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;
 • зміцнення матеріально-технічної бази ліцею.
 • До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами ліцею.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

 • Рада ліцею діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, затвердженим загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше ніж чотири рази на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора ліцею, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та статуту ліцею, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації ліцею з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету ліцею.

 • Очолює раду ліцею голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не може бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності ліцею, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів, тощо.

 • Рада ліцею:
 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • вносить пропозиції про зміну типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи, ліцею та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту ліцею;
 • затверджує режим роботи ліцею;
 • сприяє формуванню мережі класів ліцею, обґрунтовуючи її доцільність в органах влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників ліцею золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальним листом “За високі досягнення у навчанні” та похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції про поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • ініціює проведення добродійних акцій;
 • виносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти Лиманської міської ради пропозиції про моральне і матеріальне заохочення учасників навчально – виховного процесу;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи ліцею;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
 • В ліцеї за рішенням загальних зборів створена і діє відповідно до чинного законодавства піклувальна рада.
 • Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
 • Основними завданнями піклувальної ради є:
 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у ліцеї;
 • зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно – спортивної бази ліцею;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів;
 • запобігання дитячій бездоглядності;
 • сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;
 • стимулювання творчої праці учнів;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та ліцеєм.
 • Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) ліцею шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків, тощо) без згоди директора ліцею.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

 • Піклувальна рада діє на засадах:
 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності, тощо.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди, тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу ліцею, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.

 • Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

 • Піклувальна рада має право:
 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора ліцею, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально- виробничої, наукової, культурно-спортивної, бази ліцею;
 • залучати додаткові джерела фінансування ліцею;
 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази ліцею;
 • стимулювати творчу працю учнів ліцею;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи ліцею, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
 • У ліцеї можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

 • Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність
 • Матеріально-технічна база ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.
 • Майно, закріплене за ліцеєм, належить ліцею на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством України.
 • Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ліцею проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодуються відповідно до чинного законодавства.
 • Для забезпечення навчально-виховного процесу база ліцею складається із навчальних кабінетів, бібліотеки, архіву, комп’ютерного кабінету, їдальні та інших приміщень.
 • Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється на основі його кошторису.
 • Джерелами формування кошторису ліцею є:
 • кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів  освіти;
 • кошти фізичних, юридичних осіб;
 • кошти, отриманні за надання платних послуг;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідницьких ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

7.7. Ліцей має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу через централізовану бухгалтерію.

 • Порядок діловодства в ліцеї визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, виконавчого комітету Лиманської міської ради та відділу освіти, якому підпорядкований ліцей. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.
 • Звітність про діяльність ліцею встановлюється відповідно до законодавства та Положення про облікову політику відділу освіти.

 

 • Міжнародне співробітництво
 • Ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
 • Ліцей має право, відповідно до чинного законодавства, укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

 

 1. Контроль за діяльністю ліцею
 • Контроль за діяльністю ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
 • Контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та відділ освіти Лиманської міської ради.
 • Основною формою контролю за діяльністю ліцею є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 • У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) ліцею з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2-х разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться засновником та іншими відповідними органами відповідно до законодавства України.
 1. Реорганізація або ліквідація ліцею
 • Рішення про реорганізацію або ліквідацію ліцею приймає засновник. Реорганізація ліцею відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником у випадках ліквідації за рішенням господарського суду згідно діючого законодавства. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ліцеєм.
 • Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ліцею, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
 • У випадку реорганізації права та зобов’язання ліцею переходять до правонаступників, відповідно до чинного законодавства, або визначених навчальних закладів.
 • При реорганізації чи ліквідації . ліцею ліцеїстам, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.
 • При реорганізації чи ліквідації ліцею працівникам ліцею, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до законодавства України про працю.
 1. Заключні положення
 • Лиманський ліцей Лиманської міської ради працює і дотримується Законів України та інших нормативно-правових актів України, які охоплюють сферу його діяльності.
 • Цей Статут дійсний в рамках прав посадових осіб, їх відповідальності перед Законами України.
 • Лиманський ліцей має право на власні стандарти, які не суперечать діючому законодавству, має право на власний церемоніал (традиції).
 • Поряд із Статутом ліцею окремими документами, які не суперечать його дії є:
 • Правила внутрішнього розпорядку для працівників Лиманського ліцею Лиманської міської ради;
 • Концепція розвитку Лиманського ліцею Лиманської міської ради;
 • Колективний договір;
 • Положення про конкурсний набір до Лиманського ліцею;
 • Положення про раду ліцею;
 • Положення про піклувальну раду ліцею;
 • Положення про педагогічну раду ліцею.

 

Директор Лиманського ліцею Лиманської міської ради Донецької області                                                                                                 О.В. Глуханюк

Секретар  Лиманської міської ради                            Т.Ю. Каракуц