ЗАТВЕРДЖЕНО

на загальних зборах трудового колективу

працівників Лиманського ліцею

Лиманської міської ради

Донецької області,

протокол № 6 від 26.08.2021 року

Директор ліцею __________Олена ГЛУХАНЮК

Голова ПК__________ Зінаїда МАРТИНЕНКО

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

ЛИМАНСЬКОГО ЛІЦЕЮ

Лиманської міської ради

Донецької області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021р.

 

І.       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відповідно до Кодексу Законів про працю України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою, з метою забезпечення дотримання трудової дисципліни, підвищення якості та продуктивності праці запроваджуються ці правила внутрішнього трудового розпорядку. Метою цих Правил є визначення прав та обов’язків педагогічних та технічних працівників ліцею, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок.
 2. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ліцею за поданням адміністрації та профспілкового комітету, затверджені зборами трудового колективу, протокол № 6 від 26.08.2021 року та розглянуто на засіданні педагогічної ради, протокол № 1 від 26.08.2021 року.
 3. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує директор ліцею в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.
 4. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
 5. Працівники ліцею приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.
 6. При прийнятті на роботу директор ліцею зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

а)        подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку;

б)        пред’явлення паспорта;

в)      пред’явлення диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;

г) атестаційний лист;

д) військовий квиток ( пред’являють військовозобов′язані).

Крім того, особи, які приймаються на роботу в ліцей, зобов’язані надати медичну книжку з висновком про відсутність протипоказань для роботи в ліцеї, а також ідентифікаційний номер.

 1. Працівники ліцею можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
 • Прийняття на роботу оформлюється наказом директора ліцею, який оголошується працівнику під підпис.
 1. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях.

Трудові книжки працівників зберігаються як документ суворої звітності в закладі загальної середньої освіти.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора ліцею.

 1. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор зобов’язаний:

а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці; наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я; його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б)  ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

 1. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.
 2. Розірвання трудового договору з ініціативи директора допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації ліцею, скорочення кількості по штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

 1. Припинення трудового договору оформляється наказом директора ліцею.
 2. Директор ліцею зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.
 • ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ
 1. Педагогічні працівники мають право на:
 • захист професійної честі, гідності;
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • індивідуальну педагогічну діяльність;
 • участь у громадському самоврядуванні;
 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
 • пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;

*

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.
 1. Працівники ліцею зобов’язані:
 • працювати сумлінно, виконувати посадові обов’язки, режим ліцею, вимоги статуту ліцею, правил внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;
 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 • берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна ліцею;

– забезпечувати умови для засвоєння здобувачами освіти навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти;

 • настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі; правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
 • готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність здобувачів освіти;
 • захищати дітей, молодь від усяких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.
 1. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник ліцею за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, правилами внутрішнього розпорядку ліцею та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

Працівники ліцею в установлені строки повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства.

ІV.  ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ЛІЦЕЮ

 1. Директор ліцею зобов’язаний:
 • забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення освітнього процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників ліцею відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;
 • визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;
 • удосконалювати освітній процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи ліцею;

– організовувати атестацію;

 • укладати і розривати угоди, контракти з педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України “Про освіту”;
 • доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;
 • видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам ліцею відповідно до графіка відпусток;
 • забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;
 • дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;
 • додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників ліцею, учнів і забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;
 • організувати харчування учнів ліцею;
 • своєчасно подавати органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан ліцею;
 • забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників ліцею.
 1. V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
 2. Для працівників ліцею установлюється п′ятиденний робочий тиждень з двома вихідними.

Тривалість щоденної роботи працівників ліцею становить 8 годин – з 8.00 до 16.30 при тижневій нормі 40 годин.

 1. Для педагогічних працівників ліцею час початку роботи кожного вчителя за 20 хвилин до початку його першого уроку. В межах робочого часу педпрацівники повинні вести всю роботу освітнього процесу відповідно до посадових обов’язків, навчального плану, плану роботи ліцею.
 • При відсутності педагога або технічного працівника ліцею керівник зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.
 1. Для технічних працівників ліцею визначається наступний режим роботи:

Сторож працює по графіку змінності, затвердженого директором ліцею. Для нього запроваджується підсумковий облік робочого часу, але тривалість робочого часу за обліковий період не повинна перевищувати нормального числа робочих годин. Вищевказаний  працівник працює у вихідні та святкові дні. Цей час включається у місячну норму часу. Вихідні дні передбачаються для нього графіком роботи. Робота у святкові дні оплачується в розмірі погодинної ставки понад місячний оклад.

Двірник працює за своїм графіком роботи, але з умовою, що територія,  яка прибирається, повинна бути чистою до початку занять в ліцеї.

і

 1. Директор залучає вчителів до чергування по ліцею. Графік чергування і його тривалість затверджує директор за погодженням із профспілковим комітетом за поданням заступника директора з навчально-виховної роботи.
 2. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, директор ліцею залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул. Так, при навчальному навантаженні 18 годин вчитель працює під час канікул 3 год.40 хв. кожний день, при 20 годинах – 4 години, при 25 годинах – 5 годин і т.д.
 • Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки директору ліцею оформляється наказом управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради, а вчителям, технічним працівникам – наказом директора  ліцею.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд,  ненадання відпустки працівникам, молодше 18-ти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку із шкідливими умовами праці.

Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років, які усиновили дитину, які мають дитину-інваліда, чоловікам, які виховують дитину без матері (в т.ч. у разі тривалого перебування матері в лікарняному закладі), а також особам, які взяли під опіку дитину за їх бажанням щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних.

 1. Педагогічним працівникам забороняється:
 • змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи ;
 • подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
 • передоручати виконання трудових обов’язків.
 1. Забороняється в робочий час:

відволікати вчителів від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з освітнім процесом;

відволікання працівників, а також здобувачів освіти від виконання обов’язків за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

VІ.  ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 1. За досягнення високих результатів у навчанні та вихованні підростаючого покоління за зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами та іншими видами морального і матеріального заохочення.
 2. Адміністрація ліцею спільно з профкомом надають переваги і соціальні пільги в межах своєї компетентності в першу чергу вчителям, які успішно і сумлінно виконують свої посадові обов’язки. Таким працівникам надається також перевага при просуванні на роботі.

Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

VІІ.  СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

– догана

– звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п.3,4,7,8 ст.40, ст.41 Кодексу Законів про працю України.

 1. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором ліцею.
 2. Працівники, обрані до складу профкому ліцею і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди профкому, а голова профкому ліцею – без попередньої згоди міського комітету профспілки працівників освіти.
 3. До застосування дисциплінарного стягнення директор повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення. У випадку відмови працівника дати письмове пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються директором безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

 1. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне

дисциплінарне стягнення.

 1. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під підпис.
 2. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому стягненню, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути  зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Директор ліцею має право замість накладання дисциплінарного стягнення про порушення трудової дисципліни подати на розгляд трудового колективу або профкому.

VIII УЧНІ ЛІЦЕЮ:

8.1 Зовнішній вигляд

Демократичний підхід щодо зовнішнього вигляду учня передбачає відсутність форми єдиного зразка, але зовнішній вигляд є «візитною карткою» кожної людини.  Форма єдиного зразка може встановлюватися класними колективами та рішенням батьківських зборів. У стінах ліцею вартість одягу учня не має значення. Учень ліцею повинен з’являтися в акуратному, діловому, строгому за стилем одязі, в якому зручно під час занять та на перервах. Одяг та аксесуари не повинні заважати іншим.

Заборонено: носити штани «під рвані», блузи, що оголюють живіт та спину; прикраси; некоректно проявляти емоції; користуватися чужим спортивним одягом або взуттям, використовувати спільний посуд під час їжі. Головний убір, сонцезахисні окуляри, рукавички тощо слід зняти при вході до приміщення.

Не дозволяється перебування у приміщенні ліцею у верхньому одязі.

 • Користування електронними засобами

Здобувачі освіти можуть користуватися під час занять радіо, програвачами аудіокасет, компакт-дисків, мобільними телефонами, іншими електронними засобами  тільки з дозволу вчителя з навчальною метою.

Ліцей не несе відповідальності за зникнення або псування особистих речей.

 • Навчання

Здобувачі освіти повинні приходити в ліцей з виконаним домашнім завданням, мати щоденник, підручники, зошити та інше учбове приладдя, згідно розкладу.

Урок проходить під керівництвом учителя. Здобувачі освіти зобов’язані виконувати його вимоги. Вчитель не повинен витрачати час уроку на дисциплінарні питання. Про здобувачів освіти, які заважають проходженню освітнього процесу, вчитель повідомляє класного керівника або подає доповідну записку черговому адміністратору, які проводять профілактичну роботу, повідомляють про порушення батьків здобувачів освіти.

Учень, який з’явився в клас після дзвоника, зобов’язаний подати щоденник учителю для відповідної помітки. Здобувачі освіти, які запізнилися, повинні звернутися до свого класного керівника (а на час його відсутності — до заступника директора) та подати пояснювальну записку про причину запізнення.

На уроці здобувачі освіти повинні дотримуватись дисципліни, бути уважними по відношенню до вчителя і однокласників, виходити до дошки з щоденником, дотримувати морально-правових і етичних норми в міжособистісному спілкуванні:

якщо необхідно звернутися до вчителя, підняти руку;

коли вчитель звертається до всіх здобувачів освіти, вони мають припинити роботу й уважно вислухати зауваження, інструктаж;

виходити з кабінету можна тільки після дзвінка і з дозволу вчителя;

використовувати навчальний час для виконання завдання і не відволікатися розмовами, своєчасно та якісно виконувати доручену справу;

 • Урок фізичної культури

Здобувачі освіти, звільнені від занять фізичної культури, обов’язково мають подати медичну довідку ЛКК відповідного зразка.

Усі звільнені мають бути присутні на уроці від початку до кінця заняття, незважаючи на термін звільнення.

Під час занять фізичною культурою обов’язково слід мати встановлену спортивну форму (спортивний костюм, шорти, футболку, взуття на м’якій основі).

 • Щоденник ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

Щоденник є офіційним документом здобувача освіти. Учень зобов’язаний постійно мати при собі щоденник, подавати його на першу вимогу адміністрації, класного керівника, вчителя – предметника; належним чином зберігати його та подавати батькам для підпису.

 • Відсутність ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ на занятті

Якщо здобувачу освіти необхідно бути відсутнім під час занять, батьки повинні особисто повідомити класного керівника або заздалегідь подати заяву на ім’я директора.

Про будь-яку незаплановану відсутність необхідно повідомити того ж дня, можна зателефонувати та пояснити її причину. За відсутності здобувача освіти протягом тижня батьки особисто подають пояснювальну записку.

Відсутність через хворобу має бути підтверджена медичною довідкою не пізніше як за тиждень після повернення учня.

Відсутність не звільняє від контролю знань. Учень, який пропустив заняття з поважної причини, зобов’язаний першим звернутися до вчителя, погодити з ним форму відпрацювання.

 • Дотримання правил гігієни

Здобувачі освіти ліцею повинні дотримуватись правил особистої гігієни, слідкувати за чистотою класних кімнат, ліцейського приміщення та подвір’я.

Здобувачі освіти повинні стежити за своїм зовнішнім виглядом. Волосся учнів повинно бути акуратно укладеним або підстриженим, обов’язково чистим. Одяг і взуття здобувачів освіти повинні бути чистими, охайними, з урахуванням етичних і естетичних норм культури одягу для державних установ.

Приймати їжу можна тільки в приміщенні ліцейської їдальні, заздалегідь помивши руки з милом.

 

8.8. Вимоги безпеки під час освітнього процесу

Щоб уникнути нещасних випадків і травмувань, кожен здобувач освіти повинен дотримуватись правил особистої безпеки, а саме:

 • не підходити і не чіпати незнайомі предмети і тварин;
 • не висовуватися з вікон ліцейської будівлі;
 • не спілкуватися з незнайомими людьми, що викликають підозру;
 • не торкатися мокрими руками електричних приладів, дротів електроустановок, що знаходяться в будівлі ліцею і ліцейському дворі;
 • до і після початку занять, під час перерв не бігати по будівлі ліцею і ліцейському двору.

Під час уроків, лабораторних та практичних робіт виконувати лише ті завдання, які поставив учитель.

Здобувачам освіти категорично заборонено приносити в ліцей легкозаймисті і вибухонебезпечні предмети, а також сірники і запальнички.

При створенні конфліктної ситуації в час освітнього процесу здобувачам освіти категорично забороняється самостійно її вирішувати. Такі ситуації необхідно вирішувати тільки із залученням вчителя, класного керівника або адміністрації ліцею.

Здобувачам освіти забороняється без дозволу співробітників ліцею знаходитися поблизу встановленого устаткування, приладів і інших предметів, що представляють небезпеку для здоров’я і життя.

Освітлення ліцею – електричне. Включати в мережу електронагрівальні

та інші електроприлади і апарати дозволено тільки співробітникам ліцею за допомогою                        справних з’єднань. Самовільна експлуатація здобувачами освіти

електронагрівальних приладів і електроустаткування категорично заборонена.

При виявленні несправності електропроводки або електроустаткування здобувачі освіти негайно повинні повідомити про це вчителя або будь-якого працівника ліцею.

У випадку виникнення вогненебезпечної ситуації в будівлі ліцею або ліцейському дворі, здобувачі освіти зобов’язані повідомити про це вчителя або будь-якого і працівника ліцею. Самостійно ліквідовувати займання електропроводки категорично забороняється!

Якщо здобувачі освіти стали свідками нещасного випадку, що відбувся в будівлі ліцею або ліцейському дворі з іншими здобувачами освіти або працівниками ліцею, він зобов’язаний надати посильну першу долікарську допомогу, оповістити про те, що трапилось будь-якого дорослого, що перебуває  в закладі, і взяти участь в розслідуванні нещасного випадку.

 • Паління та вживання алкоголю

Заборонено палити й вживати слабоалкогольні та алкогольні напої у приміщенні та на території ліцею.

 

Директор ліцею                                   Олена ГЛУХАНЮК

Голова профкому                               Зінаїда МАРТИНЕНКО