1.Загальні положення

1.1. Приймання учнів до ліцею здійснюється на конкурсній основі.

Прийом до загальноосвітніх класів ІІ ступеню навчання, що входять до складу ліцею відбувається без конкурсу.

1.2.Правила конкурсного приймання розроблені  відповідно до Інструкції про порядок конкурсного прийому дітей (учнів, вихованців) до гімназій , ліцеїв колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту Лиманського ліцею Лиманської міської ради Донецької області.

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2.Організація конкурсу.

 

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні ліцею. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2 Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні ліцею вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

2.3. Випробування  в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року ( червень-липень) . За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організовано таким чином, щоб зарахування учнів відбулося.

2.4. Додаткове конкурсне  приймання може, як виняток, відбуватися протягом     навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань створюється конкурсна комісія в кількості 5 осіб, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою ліцею. Головою конкурсної комісії є директор ліцею або його заступник.

2.6. Випробування проводяться: для фізико-математичного профілю з двох загальноосвітніх предметів (фізика та математика); для профілю іноземної філології  також з двох предметів (англійська мова та українська мова та література), а також психологічне тестування для кожного профілю окремо.   З кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної  комісії в кількості трьох осіб; її склад затверджується наказом директора ліцею.

2.7.До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім′я директора ліцею, свідоцтва про базову загальну середню освіту або його копії.

2.8.Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання,     довідок з місця роботи батьків тощо.

 

  1. Проведення конкурсу

 

3.1.Конкурсні випробування до ІІІ курсу ліцею (що відповідає 10-му класу старшої школи), проводяться з фізики та математики, а також з англійської мови  і української мови та літератури що відповідають спеціалізації ліцею, в письмовій формі ( тестування) і психологічного тестування.

3.2.Конкурсні випробування з фізики та математики для учнів , які вступають до інших класів ліцею (крім загальноосвітніх класів ІІ ступеню навчання) проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

3.3.Варіанти письмових завдань (тестів) для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором ліцею за погодженням з відділом освіти Лиманської міської ради.

3.4.Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що  відбуваються у різні дні.

3.5.Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею в запечатаному конверті, який  відкривається  в день випробування головою предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.6.Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі учням видається папір зі штампом ліцею. Передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.7.Обсяг і тривалість написання учнями письмових робіт визначає голова конкурсної     комісії .

3.8.Письмові роботи учасників конкурсу  зберігаються в ліцеї протягом року. Місце їх   зберігання визначає директор ліцею.

3.9.Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів (додаток 1) відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів .

3.10.Результати  письмового випробування оголошуються – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки учнів з виставленими балами розміщуються у приміщені ліцею для загального ознайомлення.

3.11.Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів,  призери та учасники ІІІ – IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.12.Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.13. Конкурсний відбір до зарахування здійснюється за конкурсним балом.

3.14.Конкурсний бал обчислюється як сума балів за результатами конкурсних випробувань.

3.15. До участі в конкурсному відборі допускаються учні, які склали вступні випробування не менш як на 7 балів кожний (за 12 бальною шкалою оцінювання).

3.16.Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну    довідку, на підставі якої  їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ліцею.

3.17.Учні,  які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до                  наступних випробувань не допускаються.

 

  1. Порядок зарахування

 

4.1.Учні,  які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до ліцею наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2.Зараховуються поза конкурсом діти – сиріти, діти, позбавлені батьківського  піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС за умови оцінки їх знань на вступних випробуваннях не нижче 6 балів (за 12-бальною шкалою оцінювання).

4.3. Кількість місць для осіб, визначених у п.4.2 складає 20 %. Згідно встановленої квоти зарахування осіб, визначених п.4.2, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного балу вступника.

4.4.До ліцею подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.5.Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються ліцеєм за погодженням з Краснолиманським відділом освіти Краснолиманської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.6.У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Краснолиманського відділу освіти Краснолиманської міської ради, який створює апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.7.Учні , які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

4.8. Учні, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.9. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи)  протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

                                          

                      

  1. Контроль за проведенням конкурсу

 

5.1.Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).

5.2.Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до ліцею за його результатами покладається на відділ освіти Лиманської міської ради.

5.3.При порушенні ліцеєм вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та Правил конкурсного приймання до ліцею, рішенням відділу освіти Лиманської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі відділ освіти Лиманської міської ради, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

П Р О Т О К О Л

Конкурсного випробування з _____________________________________________

Для вступу до ___________________ класу (курсу)

______________________________________________________________________

(повна назва загальноосвітнього навчального закладу)

______________________________________________________________________

район, місто (область)

Прізвище, ім’я, по батькові осіб, які проводили конкурсне випробування:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Зміст конкурсного випробування _________________оголошено о ____ год. ___ хв.

(в усній або письмовій формі)

Необхідний для проведення текст: ________________________________________

______________________________________________________________________

(назва диктанту, № білетів, завдань, тестів, теми творчих робі тощо)

Конкурсне випробування розпочалося о ____ год. ______ хв.

До конкурсного випробування допущено ____ чол., з’явилося ____ чол., не з’явилося ____ чол., у тому числі:

______________________________________________________________________

(прізвища, імена відсутніх)

______________________________________________________________________

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСНОГО ВИПРОБУВАННЯ

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові осіб, які проходять конкурсне випробування Номер білета, завдання тощо Кількість балів Примітка
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Окрема думка членів комісії: _____________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Дата проведення конкурсного випробування „_____” ______________ 20 __ р.

Голова конкурсної комісії ________________   ______________________________

(підпис)                                   (прізвище, ініціали)

Члени комісії:                     ________________   ______________________________

(підпис)                                   (прізвище, ініціали)

________________   ______________________________

(підпис)                                   (прізвище, ініціали)

________________   ______________________________

(підпис)                                   (прізвище, ініціали)