РОЗДІЛ ІV

МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

на 2021-2022 навчальний рік 

 4.1. ПРІОРИТЕТНІ  НАПРЯМКИ  ТА  ФОРМИ  МЕТОДИЧНОЇ  РОБОТИ

З  ПЕДАГОГІЧНИМИ  КАДРАМИ 

 

Методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та індивідуальної діяльності педагогів спрямована на підвищення педагогічної мобільності та професійної майстерності вчителів в усіх аспектах дає можливість виділити традиційно притаманні їй основні функції:

діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та вимогами    до професійної діяльності вчителя на рівні встановлених державних стандартів;

відновлюючу, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти;

коригуючу, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації  з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій  до потреб кожного вчителя;

компенсаційну, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя, формуванню професійної мобільності педагогів;

прогностичну (випереджуючу), яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам  у майбутньому;

моделюючу, яка забезпечує розроблення перспективи та орієнтирів педагогічної діяльності;

 

У 2021/2022 навчальному році методична робота ліцею спрямована на реалізацію проблемної теми: «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризма»

Для вирішення цієї  проблеми  поставлені такі завдання :

 • діагностика та створення банку даних професійної підготовки педагогів;
 • наукова підготовка;
 • оволодіння інноваційними формами та методами навчання;
 • пізнання вікових та психологічних особливостей учнів;
 • оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;
 • вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;
 • забезпечення високого наукового та методичного рівня навчання;
 • удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;
 • заохочування та залучення вчителів до науково-дослідницької та експериментальної роботи;
 • активізація співробітництва вчителя й учня на уроках, направлених на розвиток самостійної праці школяра;
 • активізація роботи школи молодого вчителя;
 • активізація роботи методичних кафедр та творчих груп вчителів з актуальних питань навчально-виховного процесу;
 • забезпечення методичною радою надання допомоги вчителям з питань реформування школи, зв’язаних з впровадженням 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів, тематичним оцінюванням та впровадження тестування як засобу підвищення ефективності навчання та контролю;
 • розширення ділових контактів з вищими навчальними закладами міста;
 • підвищення практичної спрямованості у роботі методичної ради;
 • активізація роботи учителів з метою розвитку природних здібностей школярів, творчої співпраці вчителя й учня та залучення до роботи в Малій академії наук;
 • введення в навчальний процес комп’ютерно – орієнтованих технологій;
 • організація, інформаційно – методичне і нормативно-правове супроводження роботи з метою реалізації нормативно-законодавчих документів та регіональних програм з питань соціального захисту дітей.

 

З метою удосконалення особистісно орієнтованого спрямування усіх аспектів освітнього процесу, підвищення рівня педагогічної майстерності визначити, як основні, наступні форми   методичної  роботи:

Колективні  форми  роботи:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • методичні оперативні наради;
 • методичні об’єднання;
 • творчі групи (лабораторії) по впровадженню інноваційних технологій;
 • групи педагогів (методичні студії): «Педагог-майстер», «Педагог-професіонал», «Педагог-початківець», «Нерезультативний педагог»;
 • семінари-практикуми;
 • психолого – педагогічні семінари;
 • педагогічні виставки;

                                                                                                           Індивідуальні  форми  роботи:

 • методичні консультації;
 • співбесіди;
 • наставництво;
 • робота над методичною проблемою;
 • атестація вчителів;
 • курси підвищення кваліфікації;
 • творчі звіти;
 • самоосвіта вчителів;
 • участь у професійних конкурсах;
 • аналіз уроків.

Для забезпечення безперервності навчання педагогів, опанування ними новітніх педагогічних технологій та вирішення проблеми, поставленої педагогічним колективом ліцею, організувати  роботу  в  таких  напрямках:

 

4.2. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

Серпень

№ з/п Зміст Терміни Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
1 Співбесіда з учителями з метою визначення готовності до роботи в новому навчальному році (знання вимог стандарту освіти, навчальних програм, наявність навчально-методичного забезпечення з предмета) 27.08 Роменська С.В.

Зуєва Д.Д.

Інформація на педраді в серпні
2 Уточнення списків учителів для курсів підвищення кваліфікації 27.08 Роменська С.В. Інформація
3 Проведення установчої методичної наради вчителів-предметників:

•   методика проведення першого уроку;

•   інструктаж щодо ведення і заповнення класних журналів;

•   про виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів;

•   організація календарно-тематичного планування на І семестр 2021/2022 навчального року

31.08 Роменська С.В. Протоколи засідань методичних об’єднань
4 Участь в огляді готовності кабінетів до початку нового навчального року 26.08 Педагоги Інформація
5 Засідання педагогічної ради 26.08 Роменська С.В. Протокол
6 Засідання методичної ради 31.08. Роменська С.В. Протокол
7 Засідання методичних об’єднань 31.08. Керівники ЛМО Протокол
8 Обмін досвідом «Методика організації дистанційного навчання в умовах пандемії коронавірусної інфекції». 31.08. Роменська С.В. Матеріали заходу
Вересень
1 Контроль нормативності затвердження календарно-тематичного планування учителями 07.09. Роменська С.В. Довідка
2 Контроль нормативності заповнення сторінок класних журналів, особових справ, журналів ТБ 03.09. Роменська С.В. Довідка
3 Контроль нормативності поурочного планування учителів 24.09. Роменська С.В. Довідка
4 Підготовка матеріалів для проведення І (ліцейського) етату Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів Упродовж місяця Педагоги Інформація
Жовтень
1 І (ліцейський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів Упродовж місяця Роменська С.В. Довідка
2 Вивчення ППД учителя зарубіжної літератури Роменської С.В. для узагальнення. Упродовж місяця Роменська С.В. Матеріали досвіду
3 Контроль стану викладання предметів (за окремим планом) Упродовж місяця Керівництво Наказ
4 Майстер-клас «Використання веб-ресурсів для вивчення окремих предметів як засіб розвитку компетентності учнів» 29.10. Роменська С.В.

Заруднєв А.М.

Листопад
1 ІІ (міський)  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів Упродовж місяця Роменська С.В. Наказ
2 Атестація педагогічних працівників Упродовж місяця Роменська С.В. Інформація
3 Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників Упродовж місяця Роменська С.В. Інформація
4 Обмін досвідом роботи. Взаємовідвідування уроків. Упродовж місяця Роменська С.В. Інформація
5 Контроль стану викладання предметів (за окремим планом) Упродовж місяця Керівництво Наказ
6
Грудень
1 Контроль стану викладання предметів (за окремим планом) Упродовж місяця Керівництво Наказ
2 Предметні тижні (за окреми планом) Упродовж місяця Педагоги Наказ
3 Контроль стану виконання навчальних програм 28.12. Роменська С.В. Наказ
4 Контроль стану ведення ділової документації вчителя 29.12. Роменська С.В. Наказ
5 Аналіз якості навчальних досягнень учнів за І семестр. 29.12. Роменська С.В. Наказ
6 Круглий стіл «Спільна робота практичного психолога та вчителів-предметників з дітьми з типовим та нетиповим рівнем розвитку» 22.12. Роменська С.В.

Мартиненко З.М.

Матеріали заходу
Січень
1 Затвердження календарно-тематичного планування на ІІ семестр До 10.01. Педагоги Інформація
Лютий
1 Аукціон ідей «Педагогічна творчість: її стимули та можливості» 25.02. Роменська С.В. Матеріали заходу
Березень Наказ
1 Підведення підсумків атестації педагогічних працівників. Творчі звіти вчителів. 25.03.  Роменська С.В. Довідка
2 Підготовка матеріалів для ДПА Упродовж місяця Педагоги Матеріали ДПА
3 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Упродовж місяця Роменська С.В. Інформація
4 Взаємовідвідування уроків Упродовж місяця Педагоги Інформація
Квітень
1 Атестація педагогічних працівників комісією ІІ рівня За окремим графіком Роменська С.В.. Інформація
2 Підготовка матеріалів ДПА Упродовж місяця Роменська С.В. Інформація
3 Тренінг «Формування самоосвітньої компетентності педагога та учня» 22.04. Роменська С.В. Матеріали заходу
Травень
1 Складання списків для проходження атестації та курсів підвищення кваліфікації в наступному році 13.05. Роменська С.В. Списки
2 Тренінг «Формування самоосвітньої компетентності педагога та учня» 20.05.2022р. Роменська С.В. Матеріали заходу

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ   МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Основні  завдання  методичної  ради  ліцею:

 • сприяти пошуку та використанню в освітньому процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;
 • створити колектив однодумців, які працювали б над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;
 • керувати методичною, науковою, інноваційною діяльністю;
 • розглядати плани, програми, проекти всіх методичних об’єднань;
 • організувати самоосвітню роботу педагогів, самовдосконалення й самореалізацію їхньої особистості;
 • організувати цілеспрямовану роботу з молодими спеціалістами.

 

У 2021/2022 навчальному році роботу методичної ради ліцею спрямувати на реалізацію  наступних завдань:

 • безперервність освіти педагогічних працівників;
 • постійний пошук передового педагогічного досвіду та його впровадження;
 • сформованість установки вчителів на реалізацію провідного дидактичного принципу – доступності навчального матеріалу;
 • осмислення, аналіз і перебудова власного досвіду, порівняння своєї діяльності з досвідом інших учителів і досягнень педагогічної науки;
 • обґрунтування вибору навчального матеріалу та методичних форм і прийомів;
 • ступінь засвоєння вчителями значущості теми, над якою працює він особисто, методичне об’єднання, творча група, свого місця в її вирішенні;
 • координація діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів;
 • розробка основних напрямків методичної роботи;
 • організація інноваційної діяльності, яка направлена на опанування новітніх педагогічних технологій;
 • організація консультування педагогічних працівників з питань удосконалення педагогічної майстерності, методики проведення різних видів занять;
 • організація роботи щодо вивчення та узагальнення педагогічного досвіду;
 • пожвавлення науково-дослідницької роботи педагогічних працівників;
 • участь в атестації педагогічних працівників;
 • впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес.

Основні  напрямки  діяльності  методичної  ради:

 • аналіз рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін;
 • експертиза навчально-методичних посібників та дидактичних матеріалів з навчальних дисциплін;
 • організація роботи з опанування освітніми технологіями;
 • обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять та зміст дидактичних матеріалів до них;
 • організація науково-дослідницької роботи учнів;
 • використання інформаційних технологій;
 • удосконалення навчально-матеріальної бази ліцею;
 • вивчення досвіду роботи методичних об’єднань;
 • розробка положень про проведення ліцейських конкурсів, олімпіад, турнірів, фестивалів.

 

 • Тематика засідань  методичної  ради

на 2021/2022 навчальний рік

з/п

Заходи Термін Відповідальний Відмітка

про

виконання

 

Засідання № 1

 

1

 

2

 

3

 

 

 

4

 

5

 

6

7

 

8

Аналіз роботи методичної ради за минулий рік. Затвердження плану роботи методичної ради ліцею на 2020/2021 н. р.

Про погодження планів роботи ліцейських методичних об’єднань на 2021/2022 н. р.

Розподіл обов’язків між членами ради.

Про створення системи роботи педагогічного колективу над ІІ етапом методичної проблеми «Модернізація освітнього процесу за рахунок упровадження сучасних інноваційних технологій як умова самовдосконалення й самореалізації вчителя та учня».

Затвердження  плану  проведення  предметних  тижнів у  2021/2022 навчальному році.

Визначення змісту, форми і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2021/2022 навчальному році.

Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Про ознайомлення з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів, забезпечення навчальними програмами, підручниками.

Про хід та особливості впровадження нових Державних стандартів. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

 

 

04.09.

 

Роменська С.В.

 

Засідання № 2

 

1

2

 

3

 

4

 

 

5

 

6

Аналіз  участі  учнів  у  І (ліцейському) етапі олімпіад з базових дисциплін.

Про затвердження списків учнів для участі у II (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Про підготовку до участі та проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін.

Про підготовку до атестації вчителів у 2021/2022 навчальному році.

Про підвищення кваліфікації педагогів на курсах та спецкурсах у 2021/2022 навчальному році.

Про організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності.

29.10. Роменська С.В.
 

Засідання № 3

 

 

1

2

3

 

4

5

6

Круглий стіл.

Про виконання рішень попередніх засідань.  

Про  роботу  з  обдарованими   дітьми.

Про результати участі ліцеїстів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Про підготовку випускників ліцею до ДПА-ЗНО.

Про хід проведення атестації учителів.

Огляд нормативних документів, психолого – педагогічної літератури.

20.12. Роменська С.В.
 

Засідання № 4

 

 

1

2

 

3

4

5

6

7

 

8

Ринок методичних ідей.                                

Про виконання рішень попередніх засідань.

Про аналіз навчальних досягнень учнів та результати перевірки навчальних програм за І семестр.

Про стан ведення шкільної документації.

Аналіз участі учнів у конкурсах, робота в рамках МАН.

Підсумки предметних тижнів за І семестр.

Аналіз стану відвідування та взаємовідвідування уроків.

Творчі звіти вчителів, що атестуються: «Сучасні педагогічні технології – основа     удосконалення освітнього процесу».

Про самоосвіту в системі формування професійної компетентності педагогів.

21.01. Роменська С.В.
 

Засідання № 5

 

 

1

2

3

 

4

 

5

Проблемний стіл.                                        

 Про виконання рішень попередніх засідань.

 Про стан освітнього процесу в ліцеї.

Про організацію повторення навчального матеріалу та підготовку учнів до  державної підсумкової атестації та ЗНО – 2022.

Про підсумки атестації педагогічних працівників, курсової перепідготовки,  підвищення кваліфікації .

Огляд  нормативних,  директивних  документів,  новинок  психолого  –педагогічної літератури.

25.03. Роменська С.В.
Засідання №6
 

1

 

2

 

 

3

 

4

 

 

5

 

6

Круглий стіл.

Про виконання рішень попередніх засідань.

 

Про результати навчальних досягнень учнів та виконання навчальних програм учителями ліцею у 2021/2022н.р.

 

Про стан ведення шкільної документації.

 

Звіт ліцейських методичних об’єднань щодо реалізації планів роботи й роботи над методичною темою ліцею (інформація відповідальних за методичні об’єднання).

 

Аналіз роботи методичної ради.

 

Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи ліцею та планування методичної роботи на наступний 2022-2023 навчальний рік.

01.06. Роменська С.В.